Pokyny pro autory, informace pro čtenáře o časopisu

Pokyny pro autory příspěvků: příspěvky mají podobu osobních rozhovorů, skic, esejí, zamyšlení, osobních výpovědí a zkušeností,  popisu stavby a výroby hudebních nástrojů, nebo povahu vědního charakteru. Uvítáme, když příspěvek autor doplní svým osobním medailonkem a fotkou. Texty mohou obsahovat zobrazení. Možné jsou i hudební zvukové ukázky a videoukázky po dohodě o jejich formátu, na adrese micr.montserrat@seznam.cz, s předmětem časopis MUZIKOTERAPIE  - dotaz na technickou podporu.

 

Pro příspěvky vědního charakteru platí:


Obsah
Příspěvek svým obsahem  koresponduje s tematickým zaměřením  vědního oboru muzikoterapie nebo jiného oboru, který je autorovi vlastní, a tento obor či oblast je možné považovat za blízký základnímu tématickému zaměření časopisu. Jedná se např. o oblast akustiky, tvorby hudebních nástrojů, fyziologie, neuropsychologie, psychologie  a filosofie, včetně antropologie a etiky. Jsou vhodné příspěvky medicínské oblasti,  rehabilitace, logopedie, pedagogiky, speciální pedagogiky, sociologie, sociální práce, psychoterapie, arteterapie.  Specifický význam pak přinášejí  příspěvky hudebně vědní oblasti, hudební psychologie a pedagogiky a blízkých dalších uměleckých oborů. Podobně oblast výzkumu, především humanistických věd.  Vhodné jsou biografie, autobiografie, přiblížení vznikání uměleckých kompozic, i oblast etnografie. V současné době se stává významnou a akceptovatelnou i oblast legislativy, kominikace a práce ministerstev, zákonodárství a pod. 

Autor v momentu zaslání textu do časopisu souhlasí s jeho uveřejněním v časopise MUZIKOTERAPIE, drží v případě nutnosti, informovaný souhlas k uveřejňovaným materiálům, drží autorská práva k zveřejňovaným materiálům a potvrzuje skutečnost, že text nebyl uveřejněn jinde. Editor má právo nezařadit do časopisu příspěvek, který nevyhovuje stanoveným podmínkám a etice. Takovýto příspěvek bude vrácen. Před vydáním časopisu pro veřejnost je časopis autorům rozposlán ke konečnému schválení.

Datum odevzdání
Pro třetí číslo časopisu MUZIKOTERAPIE je příspěvek nutné odevzdat do 28.2.2017 na e-mailovou adresu micr.montserrat@seznam.cz, s předmětem: příspěvek do časopisu MUZIKOTERAPIE
Struktura pro vědecky orientované texty:
Název - max. 100 znaků, případně může obsahovat podtitul
Název v anglickém jazyce
Poznámka pod čarou na konci názvu textu v případě, že vznik příspěvku je podpořen grantem (odkaz na číslo grantu a grantovou agenturu).
Poznámka pod čarou na konci názvu textu v případě, že vznik příspěvku je podpořen grantem (odkaz na číslo grantu a grantovou agenturu) v anglickém jazyce.

Jméno a příjmení autora, případně spoluautorů (nezkracované, bez titulů)
Kontaktní údaje - dobrovolná rubrika  (v  poznámce pod čarou) – pro případnou korespondenci (jméno a příjmení autora včetně titulů, název pracoviště autora (včetně dalších dílčích organizačních jednotek; např. název univerzity – fakulty - katedry apod.), adresa instituce, telefon – není povinný, e-mail)

Abstrakt - stručná charakteristika příspěvku (téma, řešený problém, cíl); v rozsahu 500–1200 znaků (včetně mezer)
Abstrakt v anglickém jazyce

Klíčová slova – min. 3, max. 8, maximálně dvouslovná spojení
Klíčová slova v anglickém jazyce

Samotný text: Příspěvek je rozdělen do kapitol, obsahuje úvod, kapitoly, závěr. Celkový rozsah příspěvku, pokud přesahuje 21 600 znaků (včetně mezer), lze rozdělit na více částí - do více čísel časopisu.

Seznam citované literatury
Citovat dle ČSN ISO 690 pouze použitou literaturu. Seznam je řazen abecedně dle příjmení autorů a nečísluje se.
Příklad citace monografie:
PŘIJMENÍ AUTORA, Jméno. Plný název práce v jazyce originálu. Místo vydání: Vydavatel, rok vydání. Standardní identifikátor.
Příklad citace kapitoly jednoho autora ze sborníku či monografie:
PŘIJMENÍ AUTORA KAPITOLY, Jméno. Plný název kapitoly. In PŘIJMENÍ EDITORA SBORNÍKU, Iniciála. Plný název sborníku či monografie. Místo vydání: Vydavatel, rok vydání, s. 20-30. Standardní identifikátor .
Citace z časopisu:
PŘIJMENÍ AUTORA ČLÁNKU, Jméno. Plný název článku, Název časopisu, rok vydání, roč. X (ročník), č. Y (číslo), s. (strany). Standardní identifikátor (ISSN).
Další pokyny
Pro psaní příspěvku užívejte WORD, písmo Times New Roman, velikost písma 12 b., styl písma Normální, řádkování 1, okraje stránky 25 mm, zarovnání textu do bloku. Neužívat automatické číslování stran. Obrázky, tabulky, grafy (apod.) jsou součástí textu a neodesílají se zvlášť. Poznámky se umísťují zpravidla na konci věty (v případě, že by nebylo zřejmé, ke které části věty se poznámka vztahuje, je přípustné připojit číslo poznámky k patřičnému místu v textu). Odkazy na literaturu se uvádí v textu v závorce. Závorka obsahuje příjmení autora, rok vydání, v případě přímých citací i příslušné stránky (např. Vágnerová, 2008: 18).

Poznámka na závěr: bezplatnost časopisu nás nutí pracovat s nejnižší  úrovní el. nosiče. Omlouváme se proto za drobné nedostatky v textu (mezery a předložky na konci řádku nejsou dost dobře odstranitelné). 
 

Za redakci děkuje Bc. Zuzana Maličká